Terms and Conditions / Privacy Policy

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą serwisu internetowego fathers.pl („Serwis”) jest Golden Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk (Golden Brown).
 2. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką świadomego ojcostwa, designu, fotografii, architektury, mody i motoryzacji.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 5. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 6. Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Golden Brown.

Polityka prywatności

 1. Golden Brown w pełni uznaje prawo użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych umożliwiających jego identyfikację.
 3. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże Golden Brown zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług, w szczególności ankiet on-line, przesyłania poprzez strony Serwisu pytań lub komentarzy drogą korespondencji elektronicznej, rejestracji w Serwisie, dystrybucję newslettera Serwisu, użytkownik będzie zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu.
 4. Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane przez Golden Brown wyłącznie do własnego użytku i zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe podawane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych usług, określania preferencji użytkowników, informowania użytkowników o nowych usługach. Administratorem danych osobowych użytkowników jest FUTU Creative/Golden Brown. Zbiór zgromadzonych danych osobowych stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają wyłącznie administrator danych lub osoby przez niego upoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
 7. Golden Brown nie ujawnia danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Serwis korzysta z technologii plików „Cookie” w celach statystycznych, zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron Serwisu, a także w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
 9. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika.
 10. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia ich obsługi udostępnianej w przeglądarce internetowej.
 11. Golden Brown nie odpowiada za treść i politykę ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki przekierowaniom (linkom) umieszczonym na stronach Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
 2. Golden Brown zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Magazyn „Fathers”

 1. Zakupu magazynu „Fathers” można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
 2. Opłaty należy dokonywać poprzez system Dotpay lub PayPal.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.
 4. W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem hello@fathers.pl.
 5. Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia,
 6. Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego na adres: Golden Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk.
 8. W cenę magazynu nie jest wliczony koszt wysyłki.

Warunki korzystania ze sklepu shop.fathers.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Golden Brown sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B (zwanej dalej „Golden Brown”) określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach sklepu shop.fathers.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

Korzystając ze Sklepu, użytkownicy Sklepu (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Golden Brown zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Golden Brown.

Golden Brown przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Golden Brown zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu lub w trakcie korzystania z niego może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Golden Brown uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne.
 2. Dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 4. Dane dotyczące Użytkowników Sklepu nie będą przez Golden Brown ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Golden Brown gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji Golden Brown z Użytkownikami, realizacji usług dostępnych w Sklepie, administrowania Sklepem oraz personalizacji Sklepu, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców – np. określonej grupy wiekowej.
 5. Użytkownik Sklepu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Golden Brown oraz o ich poprawienie lub usunięcie.
 6. Wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Sklepu (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.

 

General provisions

1. The internet service fathers.pl (hereinafter referred to as “Service”) is published by Golden Brown Sp. z o.o. with registered office in Gdańsk, at ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk (Golden Brown).

2. The service is dedicated to people interested in the subject of conscious fathering, design, photography, architecture, fashion and automotive industry.

3. The Service is offered free of charge.

4. All rights to the Service, especially to the layout of websites, the Service, graphic and text materials enjoy, on general principles, the protection provided by the provisions of the Act of 04 th February 1994 on Copyright and Associated Rights (Journal of Laws No 24, item 83, as amended).

5. The Service content can only be used for personal purposes.

6. It is forbidden to use any part of the Service, as a whole or in part, for other purposes, including copying, public use, modifying or using for commercial purposes without the prior written consent of Golden Brown.

Privacy policy

1. Golden Brown fully acknowledges the rights of the Service users to privacy and personal data protection.

2. Using the Service does not require its user to supply the data allowing their identification.

3. The user supplies the data on a voluntary basis, however Golden Brown stipulates that in case of using some services, especially on-line questionnaires, sending questions via Service website or comments via e-mail, registration in the Service, distribution of the Service newsletter, the user shall be obliged to provide specific personal data, such as name and surname, postal address, e-mail address, phone number.

4. Personal data of the users shall be gathered and processed by Golden Brown exclusively for its own use and in accordance with valid law, especially with the provisions of the Act of 29 th August 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws No 133, item 883, as amended).

5. Personal data provided by users can be used for developing new services, determining the user’s preferences, informing users of new services. Users’ personal data are administered by FUTU Creative/Golden Brown. The collection of gathered personal data is a separate database, kept on the Service server, in a specially separated safety zone, accessed only by the data administrator or persons authorized by them.

6. The user has the right to view and correct their personal data, as well as the right to demand their data removal from the database.

7. Golden Brown does not reveal personal data of its users to other persons or institutions, unless the user expresses their consent to revealing their personal data, or when this is required by valid provisions of law.

7. The Service uses “Cookie” files for statistical purposes, to gather information on user flow and their use of Service websites, as well as to adjust the service and the content to the individual needs and preferences of the user.

8. By means of cookies it is impossible to take control of any data from the User’s computer.

9. Using cookies also prevents computer viruses from entering the computer. The user may object to the placement of cookies on their end appliance by activating the option of switching off their service provided in the internet browser.

10. Golden Brown is not responsible for the content and the policy of personal data protection on other websites available to users thanks to rerouting (links) placed on the Service websites.

Final provisions

1. The use of the Service by the user is tantamount to expressing their consent to the provisions of these Regulations, especially to Privacy Policy.

2. Golden Brown reserves the right to make changes and updates in the Regulations, without the necessity of notifying the Service users beforehand. The changes and updates to the Regulation become valid on the day of posting them in the Service.

“Fathers” magazine

1. “Fathers” magazine can be purchased via the order form.

2. Payments must be made via Dotpay or PayPal Systems.

3. The settlements of credit card and e-transfer transactions are conducted via the Dotpay system.

4. Complaints concerning technical matters are received by mail or e-mail sent to the following address: hello@fathers.pl

5. Orders are processed within 3 business days from the order placement day.

6. Customers can return the goods within 14 days without stating the reason for their return.

11. Complaints shall be dealt with within 14 business days following the receipt of the written complaint document at the following address: Golden Brown Sp. z o.o. with registered office in Gdańsk at ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

12. The magazine price includes the shipping charges.

The terms of using the shop.fathers.pl

Privacy policy

This Privacy Policy used by Golden Brown sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk (80-386) at ul. Lęborska 3B (hereinafter referred to as „Golden Brown”) defines the principles of storing and processing information on the users of shop.fathers.pl (hereinafter referred to as the “Shop”). When using the Shop, Shop users (hereinafter referred to as “Users”) accept the rules defined in this Privacy Policy.

Golden Brown reserves the right to make changes to the Privacy Policy. The user of the Shop is bound by the currently valid Privacy Policy provided by Golden Brown. Golden Brown takes special care of protecting the privacy of Shop Users and security of processing their personal data. Golden Brown undertakes to ensure appropriate protection of the data concerning Users, in line with the following principles:

1. In order to start using the Shop or while using it, the user may be asked to provide their personal data. Personal data include data concerning Users, allowing personal identification of

the User, such as their name, surname, postal address, e-mail address, phone number. Golden Brown treats its Users’ personal data as confidential.

2. Supplying their personal data, the User declares they are true, complete and accurate in every respect.

3. The Shop users’ personal data are processed in accordance with the provisions of the Act of 29 th August 1997 on Personal data protection (Journal of Laws from 2002, No 101, item 926, as amended) and the Act of 18 th July 2002 on Providing Electronic Services (Journal of Laws from 2002, No 144, item 1204).

4. The data concerning Shop users shall not be revealed by Golden Brown to any other entities or third persons. The data concerning Users may be used only for the purposes for which they were collected. Golden Brown gathers data concerning Users for the following purposes: for Golden Brown to communicate with Users, to provide services available in the Shop, to administer the Shop and to personalize the Shop, to verify the possibility of granting Users access to the content dedicated to a pre-defined group of recipients – for example to a specific age group.

13. The Shop User may at any time demand to be granted a view into their data gathered by Golden Brown and to correct or delete them.

14. All the information which does not allow verification of the Shop Users (statistical, technical or other data) is not treated as confidential. Using the Shop the User expresses their consent that such information may be revealed and used for other purposes.

ShareTw.Fb.Pin.
...
Back

Your cart

0
 • No products in the cart.
Total
0.00
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!